About

เกี่ยวกับ
เรา

1

92 incons ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 จากจุดเริ่มต้นการทำงานด้านการออกแบบภายในสถาปัตยกรรมเพียงอย่างเดียว แต่ด้วยความสนใจเพิ่มเติมด้านงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่งภายใน บิ้วอินเฟอร์นิเจอร์ จึงได้ก่อตั้งบริษัทขึ้น เพื่อทำงานออกแบบตกแต่งภายใน ต่อเติม บิ้วอินเฟอร์นิเจอร์

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการต่อเติมบ้าน ตกแต่งบ้าน ในบางส่วนของบ้าน หรือร่วมทั้งการออกแบบทั้งโครงการ เราใส่ใจดูแลลูกค้าตั้งแต่คุยงาน ออกแบบ จนควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ

Hand in hand between project contractors and customers due to negotiation of expenses and investments, construction and repair of residential buildings.