92
INCONS
Inerior & Construction
92
INCONS
Inerior & Construction
92
INCONS
Inerior & Construction
92
INCONS
Inerior & Construction
Previous
Next

92 INCONS

92 incons ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 จากจุดเริ่มต้นการทำงานด้านการออกแบบภายในสถาปัตยกรรมเพียงอย่างเดียว
ด้วยความสนใจเพิ่มเติมด้านงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่งภายใน  บิ้วอินเฟอร์นิเจอร์ จึงได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นเพื่อ ทำงานออกแบบตกแต่งภายใน ต่อเติม บิ้วอินเฟอร์นิเจอร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการต่อเติมบ้าน ตกแต่งบ้าน ในบางส่วนของบ้าน แม้กระทั่งการจัดสวน หรือรวมทั้งการออกแบบทั้งโครงการ เราใส่ใจดูแลลูกค้าตั้งแต่คุยงาน ออกแบบ จนควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ

แนวทาง
ของเรา

2528953

ทีมเราดำเนินงานตั้งแต่เริ่มคุยงาน พูดคุยความต้องการของลูกค้า ทำการออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง เราใส่ใจ และดูแลงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ

A construction worker control in Engineer technician watching team of workers on high steel platform, Engineer technician Looking Up and Analyzing an Unfinished Construction Project.

92 INCOINS Interior & Construction

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการต่อเติมบ้าน ตกแต่งบ้าน ในบางส่วนของบ้าน หรือร่วมทั้งการออกแบบทั้งโครงการ เราใส่ใจดูแลลูกค้าตั้งแต่คุยงาน ออกแบบ จนควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ